Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Kế hoạch số 34-KH/ĐUK của Đảng uỷ khối doanh nghiệp

Đăng lúc 09:31 AM ngày 30.05.201769

Xem và tải về kế hoạch số 34-KH/ĐUK ngày 24/3/2017 Tại đây