Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Kế hoạch số 35-KH/ĐUK của Đảng uỷ khối doanh nghiệp

Đăng lúc 09:51 AM ngày 30.05.201779

Xem và tải về kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 27/3/2017 Tại đây