Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Thành tính và giải thưởng