• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Ban điều hành

Đăng lúc 14:14 PM ngày 16.03.20194841

Ban điều hành Tổng công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, gồm có: Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Tổng giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Các Phó Tổng giám đốc giúp việc Tổng giám đốc, được Tổng giám đốc ủy quyền hoặc phân công chịu trách nhiệm trong một số công việc, lĩnh vực quản lý chuyên môn, phải chủ động điều hành, tổ chức thực hiện, giải quyết kịp thời, đúng thời hạn, dứt điểm từ đầu đến cuối công việc đó, không để công việc bị ách tắc, thường xuyên báo cáo tình hình công việc với Tổng giám đốc. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, pháp luật Nhà nước về phần việc được phân công.

Kế toán trưởng trực tiếp làm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng giám đốc và pháp luật về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

 

Ông: Biền Văn Nga - Tổng giám đốc

 

Ông: Cao Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật - Sản xuất

 

Ông: Nguyễn Đình Lực - Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh

 

Ông: Trương Xuân Đông - Kế toán trưởng

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ