• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Ban kiểm soát

Đăng lúc 14:12 PM ngày 20.09.20141779

Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ 05 (năm) năm.

Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng Giám Đốc và các Báo cáo tài chính. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Tổng Giám Đốc.

Ông: Nguyễn Danh Dự - Trưởng Ban

 

Bà: Uông Thị Ngọc Mai - Thành viên BKS

 

Ông: Nguyễn Văn Hiến - Thành viên BKS