• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Các phòng nghiệp vụ

Đăng lúc 14:10 PM ngày 20.09.20142827

29 phòng nghiệp vụ do Hội đồng quản trị thành lập, tham mưu giúp việc cho Ban điều hành Tổng công ty trong việc quản lý và thực hiện các công việc nghiệp vụ cụ thể. Bao gồm: Phòng Tài chính-Kế toán, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật. Trưởng phòng do HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc.

 

Ông Trương Xuân Đông - TP Tài chính - Kế toán

 

Ông Nguyễn Văn Hiến - TP Tổ chức - Hành chính

 

Ông Trần Ngọc Phú - TP Kế hoạch - Kỹ thuật

Ông Trần Trung Thành - Trưởng Phòng Kinh Doanh

 


 

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ