• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Đại hội đồng cổ đông

Đăng lúc 15:25 PM ngày 20.09.20142198

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định trong Điều lệ của Tổng công ty.