• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Đại hội đồng cổ đông

Đăng lúc 15:25 PM ngày 20.09.20142615

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định trong Điều lệ của Tổng công ty.

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ