• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới

Hội đồng quản trị

Đăng lúc 15:20 PM ngày 16.03.20194002

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Tổng công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm) năm. Hội đồng quản trị nhân danh Tổng công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Tổng công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ của Tổng công ty.

 

Ông: Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

 

Ông: Phan Xuân Hòe - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các Chi nhánh khu vực Miền Bắc

 

Ông: Nguyễn Đình Lực - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc

 

Ông: Trương Xuân Đông - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

 

Ông: Trương Quang Vận - Thành viên HĐQT, Giám đốc các Chi nhánh T.P Hồ Chí Minh và Bình Dương

Giới thiệu sản phẩm


Thông tin khác

Quảng cáo Phân Bón Sông Gianh


Hỗ trợ trực tuyến


Bản tin thời tiết nông vụ