• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

GIẤY ỦY QUYỀN

Đăng lúc 20:08 PM ngày 25.06.20141116

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

----------------------

 

          Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

 

  1. Người ủy quyền:………………………………………….Mã số cổ đông:………..

CMND số :……………………Cấp ngày……/……../………Nơi cấp:……….………

Địa chỉ thường trú : ….…………………………………………………………………

Điện thoại :     ……………………………………………………………………………

Hiện đang sở hữu : …………………. cổ phần của CTCP Tổng công ty Sông Gianh.

(Bằng chữ :  ……………………………………………………..…………..  cổ phần)

  1. Người nhận ủy quyền:…………………………………….Mã số cổ đông:………

CMND số :……………………Cấp ngày……/……../………Nơi cấp:……….………

Địa chỉ thường trú : ….…………………………………………………………………

Điện thoại :     ……………………………………………………………………………

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu không ghi sẽ được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần hiện đang sở hữu):............................................Cổ phần

(Bằng chữ :  ……………………………………………………..…………..  cổ phần)

  1. Nội dung ủy quyền :

- Người nhận ủy quyền được quyền đại diện cho người ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác

- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty./.

                                                             ………………., ngày …… tháng ....... năm 2014

           NGƯỜI NHẬN ỦY quyỀn                                         NGƯỜI ỦY QUYỀN

                      (Ký, ghi rõ họ tên)                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2014-2018)

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

------------------

         

          Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

 

Tôi tên là:……………………………………………….Mã số cổ đông:……….……..

CMND số :……………………Cấp ngày……/……../………Nơi cấp:……….………

Địa chỉ : ….………………………..…………………………………………………...

Điện thoại :     ……………………..……………………………………………………..

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần sau đây:

1. Số cổ phần sở hữu : ………………………………..Cổ phần

2. Số cổ phần đại diện sở hữu:..………………………Cổ phần

Tổng cộng:………………………………………….Cổ phần

(Số cổ phần đại diện sở hữu kèm theo……..giấy ủy quyền)

Đối chiếu với quy định, tôi đủ điều kiện để tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2014-2018) của Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

 

CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH, NHIỆM KỲ (2014-2018)

 

Hôm nay, ngày....../......../2014, tại:......................................................................., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh cùng nhau nắm giữ ................ cổ phần, chiếm ................% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, có tên trong danh sách dưới đây:

TT

Cổ đông

MSCĐ

Số CP sở hữu

Số CP đại diện sở hữu

Tổng cộng

Ký tên

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số cổ phần

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, chúng tôi cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh nhiệm kỳ 2014-2018, cụ thể như sau:

1. Ông (Bà):………………………………………………………………………………

CMND số: …………………….Ngày cấp:………………….Nơi cấp:…………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

Trình độ học vấn:…………………………….. Chuyên ngành:……………………………

Chức vụ công tác hiện nay: ………………………………………………………………

2. Ông (Bà):………………………………………………………………………………

CMND số: …………………….Ngày cấp:………………….Nơi cấp:…………………

Địa chỉ thường trú…………………………………………………………………………

Trình độ học vấn:…………………………….. Chuyên ngành:……………………………

Chức vụ công tác hiện nay: ………………………………………………………………

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2018 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 01 trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày........./......./2014 và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

 

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH, NHIỆM KỲ (2014-2018)

 

Hôm nay, ngày....../......../2014, tại:........................................................................., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh cùng nhau nắm giữ ................ cổ phần, chiếm ................% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, có tên trong danh sách dưới đây:

TT

Cổ đông

MSCĐ

Số CP sở hữu

Số CP đại diện sở hữu

Tổng cộng

Ký tên

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số cổ phần

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, chúng tôi cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh nhiệm kỳ 2014-2018, cụ thể như sau:

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………

CMND số: …………………….Ngày cấp:………………….Nơi cấp:…………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

Trình độ học vấn:…………………………….. Chuyên ngành:……………………………

Chức vụ công tác hiện nay: ………………………………………………………………

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 01 trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2011 tại ............. và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

           

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG