• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2015

Đăng lúc 15:05 PM ngày 26.03.20151020

1. Click vào đường link dưới đây để xem Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

/songgianh/upload/files/Thong%20bao%20Dai%20hoi%20co%20dong%202015.doc

2. Click vào đường link dưới đây để xem Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy xác nhận tham dự Đại hội:

/songgianh/upload/files/Mau%20Giay%20uy%20quyen%20va%20Giay%20xac%20nhan%20tham%20du%20Dai%20hoi%20co%20dong.doc