• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Đăng lúc 20:05 PM ngày 25.06.20141048

HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh thông báo thời gian, địa điểm và nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Click vào đường link dưới đây để xem nội dung thông báo:
-Thông báo đại hội cổ đông
-Mau giay uy quyen và giay xac nhan du hop