• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Đăng lúc 21:50 PM ngày 24.03.2017798

       CÔNG TY CỔ PHẦN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số…..../TB-HĐQT/SOGICO                                                   Quảng Bình, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi:  Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty với các thông tin sau:

· Thời gian:   Vào lúc 7 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 04 tháng 4 năm 2017.

· Địa điểm: Tại Hội trường Tổng công ty Sông Gianh, Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

· Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, Phương hướng hoạt động năm 2017.

2. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2016, Phương hướng, kế hoạch năm 2017.

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, phương hướng hoạt động BKS năm 2017;

4. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2016;

5. Đệ trình Đại hội  đồng cổ đông thông qua các tờ trình:

5.1 Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016,

5.2 Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

5.3 Tờ trình đề nghị giảm vốn điều lệ Công ty TNHH xây dựng Sông Gianh 5

6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

· Đối tượng tham dự: Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 10.000 cổ phần của Tổng công ty mới được quyền dự phiên họp.

· Xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự:

Để ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức thành công, đề nghị quý vị cổ đông dự họp gửi xác nhận cổ đông tham dự kèm theo giấy ủy quyền tham dự họp về Thư ký chậm nhất ngày 31/3/2017.

Lưu ý:

- Toàn bộ các biểu mẫu giấy ủy quyền dự họp, giấy xác nhận cổ đông tham dự, nội dung và thông báo sẽ được cập nhật trên website: www.songgianh.com.vn.

- Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự phiên họp cổ đông tự túc.

- Thông báo này thay cho giấy mời và được thông báo đến các cổ đông.

(Các chi nhánh niêm yết danh sách này tại trụ sở làm việc và có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông đang làm việc tại chi nhánh).

Nơi nhận:

  - Như trên;  

  - Đăng website;

  - Lưu TK,VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

Biền Văn Nga

 

Tải Biểu mẫu đăng ký tham dự đại hội và uỷ quyền tham dự đại hội Tại đây