• Việt Nam
  • Tiếng Anh
Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đăng lúc 15:13 PM ngày 04.03.20163089

                                  THÔNG BÁO

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông

báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2016 của Tổng công ty với các thông tin sau:

Thời gian:   - Vào lúc 09h thứ bảy, ngày 19 tháng 03 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường Nhà máy phân bón Hà Gianh-Chi nhánh Bắc Ninh, Cụm

công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2015, Phương hướng

2. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD trong năm 2015, Phương hướng

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, phương hướng nhiệm vụ BKS năm 2016;

4. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2015;

5. Các Tờ trình v/v: phân phối lợi nhuận sau thuế, phê duyệt mức thù lao cho HĐQT

và BKS năm 2015, dự kiến mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016;

6. Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Đối tượng tham dự: - Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 10.000 cổ

phần của Tổng công ty mới được quyền dự phiên họp.

 Xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự:

Để ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức thành công, đề nghị quý cổ đông dự

họp gửi xác nhận cổ đông tham dự kèm theo giấy ủy quyền tham dự họp về Thư ký

Lưu ý: -Toàn bộ các biểu mẫu giấy ủy quyền dự họp, giấy xác nhận cổ đông tham

dự, nội dung và thông báo sẽ được cập nhật trên website: www.songgianh.com.vn.

- Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự phiên họp cổ đông tự túc.

- Thông báo này thay cho giấy mời và được thông báo đến các cổ đông.

(Các chi nhánh niêm yết danh sách này tại trụ sở làm việc và có trách nhiệm thông

báo đến từng cổ đông đang làm việc tại chi nhánh).

Nơi nhận:                                 TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-Như trên                                            CHỦ TỊCH

-Đăng website

-Lưu TH,VT                                                                                                                          

                                                         BIỀN VĂN NGA