BCH ĐOÀN CS CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH- NHIỆM KỲ 2014-2017

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Sông Gianh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014 – 2017 vào ngày 27/9/2014 đã bầu ra 9 đồng chí trong BCH Đoàn Cơ sở có năng lực chuyên môn tốt, đạo đức chuẩn mực và luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào Đoàn Hội.

Danh sách cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ 

Chi đoàn

1

Trần Đức Tiễn

Bí thư

Văn phòng Tổng Công ty

2

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Bí thư

Văn phòng Tổng Công ty

3

Nguyễn Hồ Diệp Hà

Uỷ viên Ban Thường vụ

Chi nhánh tại Hà Nội

4

Biền Thị Bích Châu

Uỷ viên Ban Chấp hành

Văn phòng Tổng Công ty

5

Nguyễn Tuấn Hải

Uỷ viên Ban Chấp Hành

Chi nhánh tại Hà Nội

6

Đặng Thanh Hóa

Uỷ viên Ban Chấp hành

Nhà Máy bao bì Nhật Lệ

7

Nguyễn Đình Thắng

Uỷ viên Ban Chấp hành

Chi nhánh tại Gia Lai

8

Đoàn Xuân Nam

Uỷ viên Ban Chấp hành

Chi nhánh Đồng Nai

9

Phạm Văn Lộc

Uỷ viên Ban Chấp hành

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh