ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 14 tháng 4 năm 2015, tại hội trường Tổng công ty Sông Gianh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

          Ngày 14 tháng 4 năm 2015, tại hội trường Tổng công ty Sông Gianh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự Đại hội có 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 95,29% cổ phần.

Đồng chí Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc chủ trì Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua:

         + Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

         + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

         + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

         + Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2014, tờ trính về việc phân phối lợi nhuận sau thuế, tờ trình về không kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

         + Tờ tình về phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết các nội dung trên và thông qua dự thảo Nghị quyết.

        * Một số hình ảnh về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Ban biên tập - Phòng Kinh doanh