Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

31/01/2021
204

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Xem thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tại đây

Tải Biểu mẫu đăng ký dự Đại hội cổ đông và Giấy Uỷ quyền dự đại hội Tại đây