THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2019-2023)

   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2019-2023) với các thông tin sau:

    Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2019-2023) với các thông tin sau:

  • Thời gian: Vào lúc 13h30 thứ sáu, ngày 15 tháng 03 năm 2019.
  • Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Sông Gianh, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
  • Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ II (2014-2018), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2019-2023);

2. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ II (2014-2018), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2019-2023);

3. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ II (2014-2018), phương hướng nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ III (2019-2023);

4. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2018 của Tổng công ty và Công ty con;

5. Các Tờ trình v/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế; Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến năm 2019; Sửa đổi Điều lệ;

6. Chiến lược kinh doanh nhiệm kỳ III (2019-2023);

7. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019-2023).

8. Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  • Đối tượng tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Tổng công ty. Những cổ đông sở hữu cổ phần nhỏ lẻ không tham dự thì ủy quyền cho người đại diện từ 10.000 cổ phần trở lên để tham dự Đại hội.
  • Xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự:

Để ĐHĐ cổ đông Nhiệm kỳ III tổ chức thành công, đề nghị quý cổ đông dự họp gửi xác nhận cổ đông tham dự kèm theo giấy ủy quyền tham dự họp, Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT và BKS về Tổng công ty trước ngày 10/03/2019 (bằng bản fax), gửi toàn bộ bản chính chậm nhất ngày 14/03/2019. (Các tài liệu trên gửi cho Ông Nguyễn Đình Lực - Ủy viên, Thư ký HĐQT - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty).  

- Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự phiên họp cổ đông tự túc.

- Thông báo này thay cho giấy mời và được thông báo đến các cổ đông.

(Các chi nhánh niêm yết danh sách này tại trụ sở làm việc và có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông đang làm việc tại chi nhánh).

Lưu ý: -Toàn bộ các biểu mẫu giấy ủy quyền dự họp; Tiêu chuẩn - Thể thức ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS; nội dung và thông báo được upload tại đây. Vui lòng click vào đường dẫn để tải về.

1. Các biểu mẫu kèm theo

2. Thông báo ĐHCĐ NK3 2019-2023 

3.  Quy định về tiêu chuẩn TV BKS

4.  Quy định về tiêu chuẩn TV HDDQT