Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh

03/01/2022
1874

Ngày 20/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-SOGICO bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Lực, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của ông Nguyễn Đình Lực, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh đến cơ quan, đơn vị, đối tác có liên quan biết để thuận tiện trong công tác.

Toàn văn thông báo vui lòng xem Tại đây