Tổng công ty Sông Gianh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 02/03/2020, tại Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020.  Đại hội có sự tham gia của 39 cổ đông chiếm 97,5% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

      Ngày 2/03/2020, tại Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020.  Đại hội có sự tham gia của 39 cổ đông chiếm 97,5% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Ông Biền Văn Nga – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc phát biểu khai mạc đại hội

       Phát biểu khai mạc Đại hội, Ông Biền Văn Nga – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc nhấn mạnh rằng “năm 2019 tình hình hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nổ lực cố gắng không ngừng, áp dụng những chính sách, biện pháp, giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; Nhiều đơn vị, cá nhân đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp đẩy mạnh sản xuất- tiêu thụ sản phẩm, đưa Tổng công ty vượt qua một năm đầy khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, tìm hướng đi cho sự phát triển bền vững và lâu dài.”

       Trong khuôn khổ đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2019 của Tổng công ty và Công ty TNHH Sông Gianh 5;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế 2019;

- Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao cho HĐQT - BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020;

Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ;

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

       Các nội dung được biểu quyết thông qua tại đại hội với số phiếu nhất trí cao thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin của quý vị cổ đông vào Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm hoạt động 2020.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều hành phần thảo luận tại Đại hội

Ông Phan Xuân Hoè Phó CT HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Đình Lực - Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020

Ông Lê Quyết Thắng - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Trương Xuân Đông - Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng TCT báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019

Ông Trương Quang Vận - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc CN Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội

(Thực hiện: Phòng Kinh doanh)