Sản phẩm
Phân Hữu cơ khoáng Sông Gianh 15-3-4-1+ TE
Phân Hữu cơ khoáng Sông Gianh 15-3-4-1+ TE
    
PHÂN ĐA LƯỢNG NPK SÔNG GIANH 10-5-5
PHÂN ĐA LƯỢNG NPK SÔNG GIANH 10-5-5
    
PHÂN ĐA LƯỢNG NPK SÔNG GIANH 5-10-3 + TE
PHÂN ĐA LƯỢNG NPK SÔNG GIANH 5-10-3 + TE
    
Phân bón lá Tổng hợp – Sông Gianh
Phân bón lá Tổng hợp – Sông Gianh
    
Phân bón lá Siêu ra rễ - Sông Gianh
Phân bón lá Siêu ra rễ - Sông Gianh
    
Phân bón lá Siêu trỗ thoát - Sông Gianh
Phân bón lá Siêu trỗ thoát - Sông Gianh
    
Phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh
Phân hữu cơ vi sinh       Sông Gianh
    
Phân hữu cơ khoáng CD cho cây chè
Phân hữu cơ khoáng CD cho cây chè
    
Phân hữu cơ khoáng Sông Gianh
Phân hữu cơ khoáng Sông Gianh
    
Tin tiêu điểm
Ngày 10/4/2014 tại Trụ sở chính Tổng công ty Sông Gianh, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2014-2018). Tham dự Đại hội có 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 99,89% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II (2014-2018) của Tổng công ty với các thông tin sau: