Đơn vị anh hùng LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh và phân bón các loại

Tiêu điểm