PHÂN HỮU CƠ VI SINH HÀ GIANH 311

Hàm lượng chất hữu cơ:15%; Axit humic:1,5 %; Đạm tổng số (Nts):3%;  Silic (SiO2hh):1,5%; Canxi (Ca):1,5%;  Magiê (Mg):1,0%. Vi sinh vật: Azotobacter sp., Streptomyces sp., Bacillus sp.: 1 x 106 CFU/g mỗi loại. Độ ẩm:30%. Độ pH H2O:5  

PHÂN HỮU CƠ VI SINH CAO CẤP SÔNG GIANH VS01

Thành phần: Độ ẩm: 15%; P2O5hh: 1,5%; Acid Humic: 2,5%; Trung lượng: Ca, Mg, S. Các chủng vi sinh vật hữu ích: Bacillus: 1x106 CFU/g; Azotobacter: 1x106 CFU/g; Aspergillus sp: 1x106 CFU/g.

PHÂN HỮU CƠ VI SINH SÔNG GIANH HC 15

PHÂN HỮU CƠ VI SINH SÔNG GIANH