Chính sách chất lượng

    Tổng công ty Sông Gianh sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Toàn thể lãnh đạo và CBCNV trong toàn Tổng công ty cam kết: Liên tục cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, nhằm không ngừng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, mãi mãi xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.