Thông tin cổ đông | 18/1/2024 255
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2024-2028)
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể quý vị Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội...
Thông tin cổ đông | 5/12/2023 306
Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể quý vị Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội...
Thông tin cổ đông | 25/3/2023 605
Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể quý vị Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội...
Thông tin cổ đông | 31/1/2021 861
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2019-2023)
   Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ...
Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin thông báo về Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông báo vê cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Ngày 14 tháng 4 năm 2015, tại hội trường Tổng công ty Sông Gianh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2015
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
MẪU GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Mẫu Giấy chuyển nhượng cổ phần  
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2014 - 2018)
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông...