PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK SÔNG GIANH 19-12-6+TE - Chuyên lót và thúc 1

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):19%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):12%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):6%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%  2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 15-5-20+TE - Chuyên đón đòng nuôi củ quả

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):20%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%   2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng đặc biệt cây lúa thời kỳ nuôi hạt. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK 8-10-3+TE - Dùng cho các loại cây trồng

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:Đạm tổng số (Nts):8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):3%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5% 

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 15.15.15+TE

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:Đạm tổng số (Nts):15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):15%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):15%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 15.10.15+TE - Dùng cho cây cao su

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:Đạm tổng số (Nts):15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):15%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%  

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 15-5-20+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):20%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%   2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK HÀ GIANH 20-20-15+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):20%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):15%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5% 2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 20-10-5+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts): 20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):5%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5% 2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 19-12-6+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):19%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):12%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):6%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%  2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 17-17-7+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):17%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):17%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):7%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%  2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 17-7-17+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):17%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):7%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):17%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%  2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK HÀ GIANH 16-8-16+TE

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:Đạm tổng số (Nts):16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):8%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):16%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5% 2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG VI LƯỢNG SÔNG GIANH 15-5-20 + TE

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):20%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%   2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG VI LƯỢNG NPK SÔNG GIANH 12-3-21+TE

 THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG: Đạm tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 21%. Vi lượng (TE): Bo (B): 50 ppm, Mangan (Mn): 50 ppm, Kẽm (Zn): 50 ppm,  Sắt (Fe): 50 ppm; Độ ẩm: 5%. TÁC DỤNG: TÁC DỤNG: Giúp cứng cây, hạn chế đổ ngã. - Cây Lúa: Thoát trổ nhanh, Trổ bông đều. Bông Lúa to, dài, hạt to, chắc mẩy. - Cây lấy củ, quả: Tỉ lệ đậu củ, quả cao. Củ quả to đều, bóng đẹp.  - Nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế.

PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG VI LƯỢNG NPK HÀ GIANH 15.10.15+TE CD cho cây Công nghiệp

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts): 15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%. Vi lượng (TE): Bo (B): 50 ppm, Mangan (Mn): 50 ppm, Kẽm (Zn): 50 ppm,  Sắt (Fe): 50 ppm; Độ ẩm: 5%. 2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 15.10.15+TE CD cho cây ăn Quả

Thành phần: Nts: 15%; P2O5hh: 10%; K2Ohh : 15%; Ca:1%; B: 500 ppm; Các nguyên tố vi lượng: Cu, Fe, Zn, Mn, Mo…

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.16.16+TE

Thành phần: Nts: 16%; P2O5hh: 16%; K2Ohh : 16%; Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; S; SiO2; Fe; Zn; Cu; Mn; B; Mo; …

PHÂ N ĐA LƯỢNG NPK 16.12.8+TE

THÀNH PHẦN: Nts : 16%; P2O5 hh: 12%; K2O hh : 8%; S: 5%; SiO2 : 5%; Các nguyên tố vi lượng: Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.13.8+TE

THÀNH PHẦN: Nts : 16%; P2O5 hh: 13%; K2O hh : 8%; S: 5%; SiO2 : 5%; Các nguyên tố vi lượng: Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 12.0.30+TE

THÀNH PHẦN: Nts: 12%; P2O5 hh: 0%;  K2O hh : 30%; Các nguyên tố vi lượng: Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo...

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 20.5.20+TE Chuyên thúc Mía 2

THÀNH PHẦN: Nts: 20%; P2O5 hh: 5%;  K2O hh : 20%; Trung lượng: Ca, Mg, S; Vi lượng: Cu, Zn, B, Mo...

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 15.10.15+TE Chuyên Lót Mía 1

THÀNH PHẦN: Nts: 15%; P2O5 hh: 10%;  K2O hh : 15%; Trung lượng: Ca, Mg, S; Vi lượng: Cu, Zn, B, Mo...

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 16.6.8+TE Chuyên Thúc Lúa 2

Thành phần: Nts: 16%; P2O5hh: 6%; K2Ohh: 8%; Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; S; SiO2; Fe; Zn; Mn; Cu; B; Mo…

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 6.9.3-8S Chuyên Lót Lúa 1

THÀNH PHẦN: Nts: 6%; P2O5 hh: 9%; K2O hh : 3%; S: 8%. Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; Si; Fe; Zn; Cu; Mn; B; Mo..