Chi nhánh Gia Lai

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH TẠI GIA LAI

Trụ sở đóng tại: Xã Chư á, TP Pleicu, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269.3 861 329; Fax: 0269.3 861 441

Mã số Chi nhánh: 3100126555-008

Ông Trần Đình Khanh
Giám đốc chi nhánh

Nhiệm vụ: 

Sản xuất phân bón phục vụ cho các tỉnh thuộc khu vực Bắc Tây Nguyên.

Hình ảnh Chi nhánh: