Lịch sử phát triển

Tiền thân của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh là XN sản xuất vật liệu xây dựng huyện Quảng Trạch được thành lập ngày 26-04-1988. Nhiệm vụ của XN là sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng để bán, phục vụ trong lĩnh vực xây lắp công trình.

Tháng 11/1991 Xí nghiệp được UBND tỉnh Quảng Bình chính thức phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật số 561/QĐ-UB ngày 16/11/1991 giao cho Xí nghiệp xây dựng dây chuyền sản xuất phân lân hữu cơ vi sinh.

Ngày 15/12/1992 Nhà máy phân lân vi sinh Sông Gianh được thành lập theo quyết định số 39/QĐ-UB trực thuộc Sở Công nghiệp Quảng Bình.

Ngày 06/02/1996 UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 137/QĐ-UB đổi tên Nhà máy Phân lân vi sinh Sông Gianh thành Công ty Phân bón Sông Gianh.

Để thuận tiện cho việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc công ty đã mở nhiều chi nhánh và các đơn vị thành viên từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Tây nguyên, ngoài ra còn mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, nuôi trồng và chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu. Chính vì vậy, ngày 16/02/2001 UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 227/QĐ-UB đổi tên Công ty Phân bón Sông Gianh thành Công ty Sông Gianh trực thuộc UBND tỉnh quản lý.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đầu năm 2009 Công ty Sông Gianh đã cổ phần hóa thành công và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần ngày 07/02/2009.