Đảng bộ | 1614
ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH NHIỆM KỲ 2015 - 2018
Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-ĐU ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh....
Đảng bộ | 1932
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÁC CHI NHÁNH & ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH
         Thực hiện Kế hoạch số 21 /KH-ĐU ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tổng công ty Sông...
Đảng bộ | 1470
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XI
Ngày 30/03/2013, Đảng Bộ Tổng công ty Sông Gianh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương...
Đảng bộ | 1782
ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH
Chấp hành thông báo số 12/TB-ĐU ngày 21/9/2012 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh về việc thực hiện kế...
Đảng bộ | 1524
Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Ngày 28/4/2012 Đảng ủy Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp...
Đảng bộ | 1731
Cơ cấu tổ chức Đảng Bộ
DANH SÁCH BCH, BTV, UBKT ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP SÔNG GIANH Nhiệm kỳ 2010-2015