Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2024-2028) Tổng công ty Sông Gianh thành công tốt đẹp

26/02/2024
941

Ngày 17/02/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Tổng công ty Sông Gianh, số 169 Đường Đào Duy Từ, P. Quảng Thuận, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2024-2028).

Tham dự có 34 cổ đông chiếm đạt tỷ lệ 99,33% số lượng cổ phần phổ thông của Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ông Biền Văn Nga – Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ III, 2019-2023 vừa qua Tổng công ty đối mặt với nhiều thách thức, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có Tổng công ty Sông Gianh của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, nguyên liệu bị thiếu hụt và liên tục tăng giá, mức độ cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng khốc liệt. Trong khó khăn Tập thể cán bộ, công nhân, luôn đoàn kết, Quí vị Cổ đông luôn chia sẽ, đồng thuận cao với các phương án chủ trương của HĐQT. Trong đó tiến hành một cuộc cải cách toàn diện trên tất cả các mặt, qui mô hoạt động - nhân sự - Đặc biệt tái cấu trúc lại công tác quản trị - quản lý là hành động tiên phong của HĐQT trong nhiệm kỳ III. Những thay đổi có tác dụng, giá trị lớn hơn cho sự phát triển lâu dài của Tổng công ty”.

Đoàn chủ tịch - Chủ toạ Đại hội

Trong khuôn khổ Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như:

  1. - Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III (2019-2023), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2028);
  2. - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ III (2019-2023); phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2028);
  3. - Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2019-2023), phương hướng nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ IV (2024-2028);
  4. - Thông qua ĐHĐCĐ Chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2024-2028;
  5. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
  6. - Thông qua việc chi trả thu nhập của HĐQT, thù lao BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và thù lao BKS năm 2024;
  7. - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần - Tổng công ty Sông Gianh (Sữa đổi, bổ sung lần thứ 9);
  8. - Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đặc biệt Đại hội đồng cổ đông đã tín nhiệm cao, bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, gồm 05 thành viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV gồm 03 thành viên; kết quả bầu cử đã thể hiện niềm tin của Đại hội đồng cổ đông đối với ban lãnh đạo Tổng công ty trước yêu cầu và nhiệm vụ mới trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2028) gồm 05 thành viên:

    1.Ông: Biền Văn Nga

    2.Ông: Phan Xuân Hòe    

    3.Ông: Trương Quan Vận

    4.Ông: Nguyễn Đình Lực

    5.Ông: Biền Văn Hiền

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2028) ra mắt nhận nhiệm vụ

Tại phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị đã bầu Ông: Biền Văn Nga giữ chức Chủ tịch HĐQT; Ông Phan Xuân Hòe giữ chức: Phó Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028) gồm 03 thành viên:

    1.Ông: Trương Xuân Đông

    2.Ông: Trần Trung Thành

    3.Ông: Hoàng Văn Hạp

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028) ra mắt nhận nhiệm vụ

Tại phiên họp thứ nhất ban kiểm soát đã bầu Ông: Trương Xuân Đông giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.