Thông báo mời họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2024-2028)

18/01/2024
254

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể quý vị Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2024-2028) như sau:

­- Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, Thứ bảy, ngày 17 tháng 02 năm 2024.

2­- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

169 Đào Duy Từ, Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

3- Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh và Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định (các cổ đông không tham dự được, thì ủy quyền cho cổ đông khác có đủ 10.000 cổ phần để tham dự, theo mẫu giấy ủy quyền của Tổng công ty).

4­- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

  1. 4.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III (2019-2023), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2028);
  2. 4.2. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ III (2019-2023); phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2028);
  3. 4.3. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ III (2019-2023), phương hướng nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ IV (2024-2028);
  4. 4.4. Thông qua ĐHĐCĐ Chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2024-2028;
  5. 4.5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh(Sữa đổi, bổ sung lần thứ 9);
  6. 4.6. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2023 của Tổng công ty và Công ty con; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
  7. 4.7. Thông qua việc chi trả thu nhập của HĐQT, thù lao BKS năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và thù lao BKS năm 2024;
  8. 4.8. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2024-2028);
  9. 4.9. Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5- Xác nhận tham dự: Đề nghị quý vị Cổ đông, đại diện cổ đông uỷ quyền gửi giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, kèm theo giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT và BKS về Ông Trần Trung Thành - Trợ lý HĐQT chậm nhất ngày 03/02/2024. (Nếu gửi qua Fax, Email thì nộp lại bản gốc khi dự họp).

- Các đơn vị trực thuộc và văn phòng Tổng công ty niêm yết thông báo này tại văn phòng và có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông đang làm việc tại đơn vị.

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác của cổ đông do Quý vị cổ đông chi trả.

Lưu ý: -Toàn bộ các biểu mẫu giấy ủy quyền dự họp; Tiêu chuẩn - Thể thức ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS; nội dung và thông báo được đăng tại đây, vui lòng click vào đường dẫn để tải về:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2024-2028)

2. Quy định tiêu chuẩn thành viên HĐQT

3. Quy định tiêu chuẩn thành viên BKS

4. Các mẫu biểu kèm theo