Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

05/12/2023
956

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể quý vị Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Thông tin chi tiết:

Tải về mẫu đăng ký tham dự và mẫu giấy uỷ quyền tham dự đại hội cổ đông Tại đây