Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/03/2023
606

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể quý vị Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tải về mẫu đăng ký tham dự và mẫu giấy uỷ quyền tham dự đại hội cổ đông Tại đây