THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2014 - 2018)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II (2014-2018) của Tổng công ty với các thông tin sau:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ II (2014-2018) của Tổng công ty với các thông tin sau:

 

  • Thời gian: Cuộc họp trù bị vào buổi sáng lúc 8h thứ năm, ngày 10/04/2014

    Cuộc họp chính thức vào buổi chiều lúc 13h30 thứ năm, ngày 10 tháng 04 năm2014.

  • Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Sông Gianh, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

  • Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong Nhiệm kỳ I (2009-2013), Phương hướng nhiệm vụ Nhiệm kỳ II (2014-2018);

2. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD trong Nhiệm kỳ I (2009-2013), Phương hướng nhiệm vụ Nhiệm kỳ II (2014-2018);

3. Báo cáo hoạt động của BKS Nhiệm kỳ I (2009-2013), phương hướng nhiệm vụ BKS nhiệm kỳ II (2014-2018);

4. Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2013 đã được kiểm toán;

5. Các Tờ trình v/v: phân phối lợi nhuận sau thuế, chuyển thăng dư vốn cổ phần, phát hành cổ phần mới, phê duyệt mức thù lao cho HĐQT năm 2013, dự kiến năm 2014, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;

6. Chiến lược kinh doanh Nhiệm kỳ II (2014-2018);

7. Bầu cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ II (2014-2018).

8. Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  • Đối tượng tham dự: - Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 10.000 cổ phần của Tổng công ty mới được quyền dự phiên họp.

  • Xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự:

Để ĐHĐ cổ đông Nhiệm kỳ II tổ chức thành công, đề nghị quý cổ đông dự họp gửi xác nhận cổ đông tham dự kèm theo giấy ủy quyền tham dự họp, Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT và BKS về Phòng Tổng hợp Công ty trước ngày 05/04/2014 (bằng bản fax), gửi toàn bộ bản chính chậm nhất ngày 09/04/2014.

Vui lòng download các biểu mẫu tại đây

 

1. Thông báo Họp

https://www.mediafire.com/?38nhxmgx1506yoh

2. Giấy xác nhận tham dự

https://www.mediafire.com/?38nhxmgx1506yoh

3. Giấy ủy quyền dự họp

https://www.mediafire.com/?r9m131dd7zgpz5y

4. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT

https://www.mediafire.com/?wdi1w364npkhwf2

5. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia BKS

https://www.mediafire.com/?r9m131dd7zgpz5y