Đảng bộ Tổng công ty Sông Gianh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-ĐUK ngày 18 tháng năm 2016 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”....

          Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-ĐUK ngày 18 tháng năm 2016 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

          Ngày 26 và sáng 27 tháng 5 năm 2016, Đảng bộ Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tổ chức qua hệ thống đài truyền hình Quảng Bình. Tham gia học Nghị quyết có 128/133 Đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty Sông Gianh và 42 quần chúng là cán bộ cốt cán của Tổng công ty cùng tham gia.

         Hội nghị đã được nghe đồng chí GS-TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương và Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trình bày 03 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

          Sau gần 02 ngày học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã giải đáp, thắc mắc, kết luận và bế mạc Hội nghị.

* Một số hình ảnh về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng:

Hình ảnh: Đảng bộ Tổng công ty Sông Gianh tổ chức học tập Nghị quyết (điểm cầu Văn phòng Tổng công ty)

Hình ảnh: Đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương (ảnh lớn), trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và hình ảnh Đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty học tập Nghi quyết tại các điểm cầu (các ảnh nhỏ)

Biên tập: Phòng Kinh doanh