DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY, UBKT ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY, UBKT ĐẢNG ỦY

TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ (xếp theo vần abc...)

1. Đồng chí: Cao Ngọc Anh

2. Đồng chí: Biền Thị Bích Châu

3. Đồng chí: Trương Xuân Đông

4. Đồng chí: Biền Văn Hiền

5. Đồng chí: Nguyễn Văn Hiến

6. Đồng chí: Phan Xuân Hòe

7. Đồng chí: Nguyễn Đình Lực

8. Đồng chí: Biền Văn Nga

9. Đồng chí: Trương Quang Vận

II. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1. Đồng chí: Nguyễn Đình Lực           - Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Hiến           - Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí: Biền Văn Nga                - Ủy viên BTV Đảng ủy

III. ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Hiến           - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2. Đồng chí: Biền Văn Hiền               - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

3. Đồng chí: Uông Thị Ngọc Mai       - Ủy viên UBKT Đảng ủy