DANH SÁCH BCH, BTV, UBKT ĐẢNG ỦY KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2015-2020

DANH SÁCH BCH, BTV, UBKT ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

Nhiệm kỳ 2015 - 2020

DANH SÁCH BCH, BTV, UBKT ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

Nhiệm kỳ 2015 - 2020

I. Ban chấp hành Đảng ủy

  1. Đ/c: Biền Văn Nga                
  2. Đ/c: Nguyễn Đình Lực       
  3. Đ/c: Nguyễn Văn Hiến 
  4. Đ/c: Lê Quyết Thắng
  5. Đ/c: Cao Ngọc Anh
  6. Đ/c: Phan Xuân Hòe
  7. Đ/c: Trương Xuân Đông
  8. Đ/c: Biền Văn Hiền
  9. Đ/c: Trương Quang Vận

II. Ban thường vụ Đảng ủy

1.      Đ/c: Nguyễn Đình Lực             Bí thư Đảng ủy

2.      Đ/c: Nguyễn Văn Hiến             Phó Bí thư Đảng ủy

3.      Đ/c: Biền Văn Nga                    Ủy viên Ban thường vụ

III. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

1.      Đ/c: Nguyễn Văn Hiến             Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2.      Đ/c: Nguyễn Quốc Hùng         Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

3.      Đ/c: Hoàng Văn Hành              Ủy viên UBKT Đảng ủy