Giới thiệu chữ ký của bà Uông Thị Ngọc Mai - Kế toán trưởng Tổng công ty Sông Gianh

30/12/2022
656

Giới thiệu chữ ký của bà Uông Thị Ngọc Mai - Kế toán trưởng Tổng công ty Sông Gianh

Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh thông báo chức danh, mẫu chữ ký của Bà: Uông Thị Ngọc Mai - Kế toán trưởng Tổng công ty để các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp có liên quan được biết để tiện liên hệ, giao dịch trong công việc. Xin vui lòng xem Tại đây