Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022

11/03/2022
469

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể quý vị Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1­­- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, Thứ hai, ngày 04 tháng 04 năm 2022

2­- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh,

169 Đào Duy Từ, Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

3- Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh và Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định (các cổ đông không tham dự được, thì ủy quyền cho cổ đông khác có đủ 10.000 cổ phần để tham dự, theo mẫu giấy ủy quyền của Tổng công ty).

4­- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

4.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;

4.2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

4.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;

4.4. Thông qua Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2021;

4.5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế 2021, Kế hoạch năm 2022;

4.6. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thu nhập HĐQT và thù lao BKS năm 2022.

4.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5- Xác nhận tham dự: Đề nghị quý vị Cổ đông, gửi giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, kèm theo giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) về Thư ký chậm nhất ngày 28/03/2022 để tập hợp. (Nếu gửi qua Fax, Email thì nộp lại bản gốc khi dự họp).

Lưu ý: - Mẫu giấy ủy quyền, giấy xác nhận cổ đông tham dự họp, nội dung và thông báo sẽ được đăng trên website: www.songgianh.com.vn.

- Các đơn vị trực thuộc và văn phòng Tổng công ty niêm yết thông báo này tại văn phòng và có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông đang làm việc tại đơn vị.

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác của cổ đông do Quý vị cổ đông chi trả.

Tải về thông báo và mẫu đăng ký Tại đây