ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2014-2018) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 10/4/2014 tại Trụ sở chính Tổng công ty Sông Gianh, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2014-2018).

Ngày 10/4/2014 tại Trụ sở chính Tổng công ty Sông Gianh, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2014-2018).

 

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II (2014-2018) của Tổng công ty Sông Gianh có nhiệm vụ thảo luận và thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2009-2013), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2014-2018); Báo cáo của Ban điều hành về hoạt SXKD nhiệm kỳ I, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II; Chiến lược kinh doanh giai đoạn (2014-2018) và tầm nhìn các năm sau; Báo cáo tài chính tóm tắt của Tổng công ty và Công ty con; Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế; Các Tờ trình về tăng vốn điều lệ; Tờ trình về sửa đổi Điều lệ ….vv….Đặc biệt Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014-2018) - Cơ quan lãnh đạo và quản lý cao nhất, có ảnh hưởng  lớn nhất đến quyết định sự phát triển trước mắt và tương lai lâu dài của Tổng công ty; Đồng thời bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo (2014- 2018).

  Đoàn chủ tịch Đại hội 

Trong Báo cáo Tổng kết của HĐQT Nhiệm kỳ I (2009-2013) do Ông: Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc khẳng định: Trong suốt 5 năm qua, tình hình kinh kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, kinh tế trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình trạng lạm phát, thất nghiệp, suy thoái kinh tế, nợ xấu ngân hàng, thiên tai, bão lụt, dịch bệnh liên tiếp diễn ra gây khó khăn cho đời sống của mọi tầng lớp nhân dân, nhiều doanh nghiệp trong cả nước đã lâm vào tình cảnh phá sản, ngừng hoạt động do không có vốn để kinh doanh, hàng tồn kho không tiêu thụ được. Tuy nhiên, Tổng công ty Sông Gianh hoạt động sản xuất kinh doanh không những được duy trì mà còn phát triển, tất cả các chỉ tiêu tăng trưởng bình quân qua 5 năm khá cao, cụ thể: Sản lượng phân bón là 15%; Bao bì PP+PE là 19%; Thùng carton là 46%; Giá trị xây lắp thực hiện đã quyết toán công trình là 7%; Tổng doanh thu là 35%; Tổng tài sản toàn Tổng công ty là 18%; Vốn chủ sở hữu là 62%; Vốn cổ đông đóng góp là 61%; Lợi nhuận sau thuế là 49%; Lương bình quân người lao động là 30%; mức chi trả cổ tức năm 2013 là 15%.

Luôn phát huy tốt quy chế dân chủ, môi trường làm việc được cải thiện, nghĩa vụ nộp ngân sách và các loại Bảo hiểm được thanh toán sòng phẳng, quy mô hoạt động của Tổng công ty được mở rộng với việc mở thêm Chi nhánh Bắc Ninh và Chi nhánh Bình Dương, hệ thống phân phối không ngừng được kiện toàn và mở rộng, thương hiệu “Sông Gianh” không ngừng được phát triển mạnh ở trong nước mà còn vươn ra ở các nước Lào và Camphuchia…. Được khách hàng, đối tác, các cấp lãnh đạo chính quyền đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, HĐQT đặt ra mục tiêu tổng quát là: Xây dựng và phát triển Tổng công ty Sông Gianh trở thành doanh nghiệp mạnh, phát triển từng bước vững chắc, đề cao hoạt động quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác đầu tư, tích cực xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đầy đủ việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2018) gồm 07 thành viên:

  1. Ông: Biền Văn Nga
  2. Ông: Trương Quang Vận
  3. Ông: Phan Xuân Hòe
  4. Ông: Trương Xuân Đông
  5. Ông: Lê Quyết Thắng
  6. Ông: Nguyễn Đình Lực
  7. Ông: Phan Văn Vinh

 

 Hội đồng quản trị ra mắt nhận nhiệm vụ  

Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ nhất đã bầu Ông: Biền Văn Nga giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Ông Phan Xuân Hòe giữ chức: Phó Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2018) gồm 03 thành viên:

  1. Ông: Nguyễn Văn Hiến
  2. Ông: Nguyễn Danh Dự
  3. Bà: Uông Thị Ngọc Mai

 Ban kiểm soát ra mắt nhận nhiệm vụ 

Ban kiểm soát tại phiên họp thứ nhất đã bầu Ông: Nguyễn Danh Dự giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Tin : Phòng Tổng Hợp