Tổng công ty Sông Gianh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/03/2021
1647

      Chiều ngày 28/02/2021, tại Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham gia của 45 cổ đông chiếm 98,1% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

    Chiều ngày 28/02/2021, tại Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021. Chủ toạ Đại hội có Ông: Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT-TGĐ; tham dự Đại hội có các ông thành viên HĐQT, Ban tư vấn khoa học, Ban điều hành, Ban kiểm soát. Đại hội có sự tham gia của 45 cổ đông chiếm 98,1% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

    Để phóng chống dịch Covid-19, Tổng công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến tại 4 điểm cầu: Khu vực Miền Trung, khu vực miền Bắc, khu vực Miền Nam và khu vực Tây Nguyên.

Ông Biền Văn Nga – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc phát biểu khai mạc đại hội

       Phát biểu khai mạc Đại hội, Ông Biền Văn Nga – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc nhấn mạnh rằng “năm 2020 tình hình hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nổ lực cố gắng không ngừng, áp dụng những chính sách, biện pháp, giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; Nhiều đơn vị, cá nhân đã tích cực, chủ động triển khai các biện pháp đẩy mạnh sản xuất- tiêu thụ sản phẩm, đưa Tổng công ty vượt qua một năm đầy khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, tìm hướng đi cho sự phát triển bền vững và lâu dài.”

       Trong khuôn khổ đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BĐH về quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2020 của Tổng công ty và Công ty TNHH Sông Gianh 5;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế 2020;

- Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao cho HĐQT - BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;

       Các nội dung được biểu quyết thông qua tại đại hội với số phiếu nhất trí 100% thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin của quý vị cổ đông vào Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm hoạt động 2021.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Điểm cầu khu vực Miền Trung

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Đình Lực - Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ trình bày Báo cáo của HĐQT và BĐH về quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

Ông Lê Quyết Thắng - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

Ông Trương Xuân Đông - Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng TCT báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020

Ông Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ toạ đại hội điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

Các cổ đông tham dự biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Biên tập: PKD